Ülkemizde trafik kazaları sonucunda meydana gelen can ve mal kayıpları “CAN YAKICI” boyutlara ulaşmıştır. Günde ortalama 20 insanımızı aramızdan alan, trilyonlarca liralık ekonomik kayıplara yol açan “TRAFİK KAZALARI”, toplumumuzda sosyolojik ve psikolojik yönden çok yönlü zedelenmelere de neden olmaktadır.

Trafik kazalarının oluşumunda taşıt, yol ve insan unsurları başlıca rolü oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde, bu unsurların kazalardaki rollerinin en aza indirgenmesi amacıyla alt yapıya yönelik çok yönlü bilimsel çalışmaların sürdüğü bilinmektedir. Ülkemizde de trafik güvenliğini sağlamanın ve soruna kalıcı çözümler üretmenin zamanı gelmiş hatta geçmektedir.  Bu gün sizlere kuruluşunu, amaçlarını ve çalışmalarını kısaca tanıtmak istediğim TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI, ülkemizin bu “can yakıcı” sorununa, sivil katılımın geliştirilmesiyle kalıcı, etkili çözümler üretilmesini hedefleyerek kurulmuş bir VAKIF’tır.

Kuruluşu, 9 Temmuz 1996 tarihli ve 22691 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek tüzel kişiliğini kazanan TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI, ülkemizde trafik kazalarının en aza indirilmesi doğrultusunda trafik güvenliğini sağlayıcı bilimsel – teknolojik araştırmalar yapmayı, sonuçlarını yaşama geçirmeyi, kazazedelere  kaza sonrası ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermeyi, kaza mağdur ve yakınlarını olumsuz yaşam koşullarından korumayı da hedefleri arasına almıştır.

Üç yıl önce 167 kurucu üye ile yola çıkan VAKFIN üye sayısı bugün 270’e ulaşmıştır. VAKIF, kuruluşundaki bu “katılımcılık” özelliğiyle benzerlerinden ayrılmaktadır.

Vakıf Senedinde de yer alan çalışma alanı kapsamında ;

– Trafik yasa ve yönetmeliklerin çağdaş normlara ulaşması yönünde çalışmalar yapmak, hazırlanan önerileri resmi kurumlara ve kamuoyuna  ulaştırmak,

Halkın trafik sorununun çözümüne ilgi ve katılımını sağlamak için seminerler, kurslar, kampanyalar düzenlemek, kurs ve seminer katılımcılarını sertifikalandırmak, anılan sertifikaların kabul görmesini sağlamak,

Trafik kazalarında ilk yardımların yapılması amacıyla ambulans, helikopter vb. araçları temin etmek, tedavilerin modern araç ve gereçlerle, yetkili elemanlar tarafından yapılmasını ve rehabilitasyonlarını sağlamak, bu amaçla acil yardım, travmatoloji ve diğer hastane, enstitüler, sağlık ve eğitim merkezi, yaşlılar bakımevi, kreş, sosyal tesisler, rehabilitasyon ve diğer merkezler açmak ve bunlarla işbirliği yapmak,

Trafik kazalarında yaralanma ve sakatlıklar hakkında hükümete ve ilgili kuruluşlara raporlar sunmak, halkı uyarmak ve bu amaçla çalışan çeşitli kamu ve tüzel kişiliği olan kuruluşlarla işbirliği yapmak,trafik kazası sonucunda ortaya çıkan hukuksal sorunlara çözüm araştırmak, danışmanlık yapmak, hukuksal çözümleri gerekli mercilere ulaştırmak,

Yayın çıkarmak,

Vakfın amaçları doğrultusunda hükümet, üniversite bilim ve eğitim kuruluşları ve diğer resmi kuruluşlarla tüzel kişiliği olan özel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliğinde çalışmalar yapmak.

Kongre, Sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenlemek, başka kurum ve kuruluşlarca bu amaçla düzenlenecek yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak,

Trafik  kazalarının  rekonstrüksiyonu ve  trafik  bilirkişiliği  üzerine  araştırma  ve geliştirme çalışmalarında bulunarak trafik bilirkişiliğinin kurumsallaşmasını sağlamak.

Eğitime yönelik etkinlikler, kısa metrajlı film, video filmi vb.  hazırlamak-hazırlatmak.

Görüldüğü gibi ülkemizde bu denli kökleşmiş bir sorunla, bu kadar geniş cepheden  mücadele hedefini ortaya koyarak çalışmalarına başlayan TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI  bugüne dek amaçları doğrultusunda bir çok etkinliği de yaşama geçirmiş bulunmaktadır.

Bunlar arasında “Ülkemizde Trafik Kuralları Neden Uygulanmıyor”  ve “Demiryolumu İstiyorum” kampanyaları, çeşitli söyleşi ve panellere katılım, basın açıklamaları ve özel demeçlerle  kamuoyu oluşturma çalışmalarını sayabiliriz. Ayrıca VAKFIMIZ  1997 yılı yaz aylarında gerçekleştirdiği “İzmir – Salihli Devlet Yolu Ölüm Yolu Olmasın” kampanyası ile örnek bir çalışmayı yaşama geçirmiştir. Bu kampanya çerçevesinde 270 kurum ve kuruluşu ortak talep etrafında toplamayı başaran T.T.G.V., Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi bilirkişiliğinde İzmir – Salihli karayoluna ilişkin bir teknik rapor hazırlatarak ve 15 bin imza toplayarak bunları başbakan, ilgili bakanlar ve yetkililere ulaştırmış, konuya dikkat çekmiş ve gerekli çalışmaların başlatılmasını sağlamıştır. Bu kampanya; aktif çalışan bir TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI’NIN neler başarabileceğine ilişkin çarpıcı bir örneği ortaya koymuştur.