BAŞLANGIÇ

1-) KONU-KAPSAM

Bu yönetmelik, TTGV’nin vakıf senedinde yer alan amaç ve hedefleri yaşama geçirmek için Vakıf Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu, açılacak Şubeler, Temsilcilikler ve vakıf bünyesinde oluşturulacak Komisyonların toplantı ve kararları ile yapacakları işlerde uygulanacak usulleri gösterir.

BİRİNCİ BÖLÜM

VAKFA ÜYELİK

2-) ÜYELİK BAŞVURUSU

Üyelik başvurusu yazılı olarak dilekçe ile yapılır. Dilekçede üyeliğin Asli, Koruyucu, Yardımcı üyeliklerden hangisi olduğu açıkça belirtilir.

Dilekçeye;

a-) Nüfus sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
b-) İkametgah senedi,
c-) Başvuruyu yapan adayın kısa özgeçmişi,
d-) Vakıf kurucu veya asli üyelerinden (iki üyeden) alınacak tavsiye mektubu, eklenecektir.

3-) DİLEKÇENİN KAYDI

Vakıf merkezine yapılacak başvuru dilekçeleri vakıf genel sekreterliğine verilir, dilekçe ve eklerinde bir eksiklik bulunmaması halinde dilekçeler genel sekreterlikçe vakıf kayıt defterine kaydedilir.

Şubelerde başvuru dilekçeleri şube genel sekreterliğine verilir. Belgelerde bir eksiklik bulunmaması halinde genel sekreter dilekçeyi ön incelemeden geçirmek üzere şube yönetim kuruluna iletir. Şube yönetim kurulu yaptığı inceleme sonunda başvuruda bulunan adayı, başvuruyu yapan tüzel kişi ise yetkili temsilcisini yönetim kurulu toplantısına çağırarak şahsen görüşebilir. Şube yönetim kurulu adayın üyeliğinin kabulünün uygun olacağı kanısına varırsa dilekçeyi kaydı yapılmak üzere vakıf merkez genel sekreterliğine gönderir.

Başvuru dilekçesinin kayıt tarih ve numarasını gösteren 2 adet belge düzenlenir, belgelerden bir örneği başvuruyu yapana (veya şubeye gönderilir) verilir, diğeri dilekçeye eklenir.

Asli yada koruyucu üyelik için yapılan başvurular başvuru tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay yardımcı üyelik için yapılan başvurularda başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır.

Dilekçe ekinde istenen belgelerde eksiklik bulunması halinde eksiklikler giderilinceye kadar başvuru dilekçeleri işleme konulmaz.

4-) ÜYELİK İSTEMİNİN KABULU

Başvuru dilekçeleri yönetim kurulunda ön incelemeden geçirilir.

Ön inceleme sonunda başvuruda bulunan adayı, başvuru yapan tüzel kişi ise yetkili temsilcisini yönetim kurulu toplantısına çağırıp şahsen görüşerek veya evrak üzerinde karara bağlayabilir. Şubelere yapılacak başvurularda şahsen görüşme konusundaki yetki şube yönetim kuruluna aittir.

Asli ve koruyucu üyelik isteminin kabulü halinde, vakıf senedinin md.8/2 ve3′ nde yazılı giriş aidatı ile kimlik kartı aidatının, Yardımcı üyelik isteminin kabulü halinde kimlik kartı aidatının ödenmesiyle adayın üyeliği kesinleşir. Üyeliği kesinleşen adaylara vakıf üyelik kimlik kartı verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

VAKIF ORGANLARI

A-) VAKIF GENEL KURULU

5-) KURULUŞU

Genel Kurul; Kurucu ve asli üyeler ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 3 (üç) temsilci üyeden oluşur.

Genel Kurul vakfın en yüksek organıdır.

6-) TOPLANTILAR

Genel Kurul toplantılarına genel kurul üyeleri katılmakla yükümlüdür.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Ayrıca her yıl Mart ayı içinde bütçe görüşmeleri yapmak üzere genel kurul toplantısı yapılır.

6/1-) OLAĞAN TOPLANTILAR

İki yılda bir Mart ayı içinde yapılır.

Olağan toplantıların gündemini yönetim kurulu belirler. Olağan toplantıların gündeminde bütçe görüşmelerinin bulunması zorunludur.

Gündemde;

a-) Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
b-) Vakıf üyesi olup da vefat edenlerin anılması,
c-) Vakfa yeni katılan üyelerin tanıtımı,
d-) Geçmiş ve gelecek yıl bütçelerinin okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,
e-) Geçmiş yönetim kurulunun çalışma raporlarının okunup görüşülmesi ve ibra edilmesi,
f-) Geçmiş denetleme kurulunun çalışma raporlarının okunup görüşülmesi ve ibra edilmesi,
g-) 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olmak üzere yeni dönem için 2 (iki) yıllığına yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
h-) 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere yeni dönem için 2 (iki) yıllığına yeni denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,
ı-) Dilekler ve temenniler, hususlarının bulunması zorunludur.

Gündeme ek madde konulması veya gündemde değişiklik yapılması önerileri toplantının başlangıcında, başkanlık divanının kurulmasından sonra gündemin genel kurula sunulması sırasında yapılabilir. Bu şekildeki önerilerin leh ve aleyhinde birer üyenin konuşmasından sonra konu genel kurulca karara bağlanarak gündem kesinleşir ve bu sıraya uygun olarak konular ele alınır. Olağanüstü toplantılarda gündeme yeni madde eklenemez, sadece gündem sırası değiştirilebilir.

6/2-) OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR

Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantı isteminin kabul edilebilmesi için görüşme konu ve sebeplerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekir.

a-) Genel Kurul üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi ile 30 gün içinde,
b-) Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar sonucunda,
c-) Denetleme Kurulunun oybirliği ile alacağı kararlar sonucunda,

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Olağan Genel Kurul Toplantılarında uygulanan usul ve esaslar uygulanır.

6/3-) BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Olağan Genel Kurul toplantılarının yapılmadığı yıllarda Mart ayı içinde bütçe görüşmelerini yapmak için genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan genel kurul üyeleri toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantıya çağrılır.

Olağan Genel Kurul toplantılarının yapılmadığı yıllarda yapılan Bütçe görüşmelerine ilişkin toplantıların gündeminde geçmiş yıl ait bütçenin değerlendirilmesi, gelecek yıl için hazırlanan Taslak Bütçe okunması ve üyeler tarafından karara bağlanması yer alır. Bütçe görüşmelerine ilişkin Genel Kurul toplantılarında aşağıda yazılı Md 7, Md 7/1, Md 14/1 a-b-c- dışındaki Olağan Genel Kurul Toplantılarında uygulanan usul ve esaslar uygulanır.

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı yıldaki Genel Kurul Toplantısında Yönetim ve Denetim Kurulunun yaptığı faaliyetler rapor halinde okunur. İbra edilmeleri için oylama yapılmaz. Bütçe görüşmeleri için toplantılara çağrı iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Gerekli görülmesi halinde gazetede ilan yolu ile toplantı gün ve saati ilgililere duyurulur. Bütçe görüşmeleri katılanların salt çoğunluğu ile yapılır.

7-) TOPLANTILARA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Genel Kurul Toplantıları için Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip tüm kurucu ve asli üyeler ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yazı ile çağrılır, İki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile Olağanüstü toplantıları için ayrıca gazete ilanı yapılır. Çağrı yazısı toplantı gününden en az 15 gün önce taahhütlü olarak postaya verilir.

Üyelere Taahhütlü olarak gönderilen Çağrı yazısında ve Gazete aracılığı ile yapılan ilanda toplantı yeri, günü, saati ile gündemi ve toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, çalışma, kesin hesap ve denetçi raporu ile bütçenin yeterli sayıda örnekleri, Olağan Toplantılar için toplantı çağrısının yapılması ile birlikte vakıf merkezinde, vakıf üyelerinin incelemesine sunulmalıdır.

7/1-) YOKLAMA CETVELİ

Genel Kurul toplantılarında kurucu ve asli üyelerin tamamını gösteren bir yoklama cetveli düzenlenir.

Üyelerin toplantılara katılabilmesi bu cetvelde adının karşısına imza atması ile mümkündür.

TTGV yönetmeliğinin 13.maddesinde yer alan toplantı yeter sayısı elde edilirse vakıf yönetim kurulu başkanı Genel Kurul toplantısını açar. İtiraz halinde cetvele göre ad okunmak suretiyle yoklama yapılır. Yoklama sonunda alınan sonuç kesindir.

7/2-) TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurulun ilk gün toplantısında genel kurulda oy kullanma hakkına sahip üyelerin yarıdan 1 fazlasının toplantıda hazır bulunması halinde başkan toplantıyı açar.

İlk gün toplantı yeter sayısının elde edilememesi halinde, ikinci toplantı en erken1 hafta sonra oy kullanma hakkına sahip genel kurul üyelerinin toplantıda hazır bulunanları ile başkan toplantıyı açar.

😎 BAŞKANLIK DİVANI

Bir başkan, bir başkan yardımcısı ile 2 yazmandan oluşur.

Başkanlık divanı seçimi, yönetim kurulu başkanının veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısını açışından sonra yapılır.

Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesinin yönetiminde öncelikle önerilen başkan adayları arasından Genel Kurul Başkanı seçimi yapılır. Seçilen Genel Kurul Başkanı görevi derhal devralır, daha sonra önerilen başkan yardımcısı ve yazman adayları arasından başkan yardımcısı ve yazmanların seçimi yapılır.

Başkan, Başkan yardımcısı ve yazmanlıklara aday olan veya gösterilenlerin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve adaylığa kabul edilmeleri şarttır. Adaylar Genel Kurula katılanlar tarafından görülecek şekilde yazı tahtasına sıra ile yazılarak Genel Kurula tanıtılır.

Seçimler yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasından sonra açık oylama veya Genel Kurul kararı ile gizli oyla yapılabilir. Seçimlerde Genel Kurul üyelerinden yeterli sayıda üye, oy sayma işleminde yardımcı olarak görevlendirilebilir. Bir adayın oylamasına veya seçimine itiraz olursa, oyların yeniden sayımı suretiyle seçim sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlanan seçimlere itiraz edilemez. Başkanlık divanı seçimlerine, Genel Kurul üye listesinde yer alan üyeler katılırlar. Genel Kurul üye listesi başkanlık divanı oluştuktan sonra, divan başkanlığına teslim edilir.

9-) BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

Başkanlık divanı göreve başladığı andan toplantının bitimine kadar gündem doğrultusunda TTGV vakıf senedi ile yönetmelik hükümlerine göre toplantıyı yürütür ve yönetir.

Başkanlık divanı; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Başkanlık divanında en az bir başkan ve yazmanın bulunması zorunludur. Bu çoğunluğun bulunmaması veya divan üyelerinin çoğunluğunun istifası halinde başkanlık divanı kendiliğinden düşmüş sayılır, Genel kurulda bulunan en yaşlı üye yeni başkanlık divanı seçimini yaptırır.

9/1-) BAŞKANIN GÖREVLERİ

Başkanın görevleri şunlardır:

– Genel Kurulu ve başkanlık divanını temsil etmek,
– Genel Kurula ve başkanlık divanına başkanlık etmek,
– Oturumları açmak/ kapatmak ve toplantıyı kapatmak,
– Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, oylama yaptırarak sonuçlarını genel kurula bildirmek,
– Başkanlık divanının kararlarını uygulamak,
– Divanın çalışmalarını denetlemek,
– Seçim sonuçlarını Genel Kurula duyurmak,
– Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, karar ve tutanakları imzalamak, bunlarla birlikte verilen önergeleri, Genel Kurulca alınan kararları, seçimlere ait oy kağıtlarını, tutanakları, Genel Kurula gelen diğer evrakı, Genel Kurul çalışmalarının bitiminde, Yönetim Kurulu veya görevlendireceği personele teslim etmek.

BAŞKANIN TARAFSIZLIĞI

Görüşmeler sırasında divan başkanı, herhangi bir konu üzerinde leh veya aleyhte oyunu önceden belli edemez. Konu oylandıktan sonra en son kendi oyunu da sayılan oylara ekler.

Divan Başkanı, herhangi bir konuda görüşmelere katılmak isterse, başkanlık divanından ayrılarak görevi yardımcısına bırakır. O konu üzerindeki görüşme bittikten ve konu oylandıktan sonra yeniden başkanlık divanına geçer. Başkan yardımcıları ve yazmanlar da bu yönteme uyarlar.

DİVAN BAŞKANININ GÖREVİNİ YAPMAMASI

Divan başkanı yukarıda yazılı olan görevleri yapmadığı veya taraf tuttuğu konusunda toplantıya katılan üyelerin 1/3’nün imzasını taşıyan önerge verildiği takdirde başkan, görevi başkan yardımcısına bırakır. Bu konu ile ilgili iki konuşmacıya bir lehte ve bir aleyhte olmak üzere söz verilerek açık oylamaya geçilir.

Toplantıda bulunanlardan çoğunluğu, başkanın çekilmesi yolunda oy kullandığı takdirde, başkan görevinden ayrılır ve yeni başkan seçimine geçilir. Yeni başkan için aday olmadığı takdirde başkan yardımcısı oturumu yönetir. Bir oturumda birden fazla güvensizlik önergesi verilemez.

9/2-) BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Başkan Yardımcısının görevleri şöyledir:

– Genel kurulda söz almak isteyen üyelerin adlarını sırası ile saptayarak başkana vermek,
– Önergeleri, genel kurulla ilgili diğer evrakı teslim alarak kaydetmek, Başkana bildirmek.
– Gerektiğinde divana gelen evrakı genel kurula okumak,
– Oylama sonuçlarının saptanmasında başkana yardımcı olmak,
– Gerektiğinde genel kurulda bulunanların üye olup olmadıklarını incelemek ve başkana bildirmek,
– Genel kurul kararlarını yazmak veya yazmana yazdırmak,
– Görüşmelerin tutanağa geçirilmesini sağlamak,
– Başkanlık divanınca verilen diğer görevleri yapmak.

9/3-) OY SAYIM KURULU VE GÖREVLERİ

Oy sayım kurulu divan başkanınca görevlendirilen yazman ve genel kurul üyeleri arasından belirlenen kişilerden oluşur.

Görevleri;

– Başkanlık divanının belirleyeceği zaman, biçim usule göre oyları toplamak, gerektiğinde oy verenlerin isimlerini listelere işlemek,
– Oy pusulalarını ayırmak,
– Oy pusulalarını tek tek sayarak, her seçim için kaç kişinin oy kullandığını saptamak, fazla oy kullanılması halinde oyları açmadan fazla kullanılan oy pusulasının içine bakmaksızın yok etmek,
– Oy pusulalarını başkanlık divanına teslim etmek.

9/4-) GENEL KURUL TEMSİLCİLERİ

Gerektiğinde, genel kurul adına nezaket ziyaretlerinde bulunmak, anıtlara çelenk koymak veya törenlere katılmak üzere genel kurul tarafından veya genel kurulun yetki vermesi halinde başkanlık divanı tarafından genel kurul temsilcileri seçilebilir.

Genel kurul temsilcilerinin sadece genel kurulca verilen temsil görevini yerine getirirler, bunun dışında temsil yetkileri yoktur. Temsilcilerin görevleri ile yaptıkları harcamalar vakıf bütçesinden karşılanır.

10-) TOPLANTININ AÇILMASI VE UYULACAK USULLER

Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilen yönetim kurulu üyesi tarafından belirlenen yer ve saatte açılır. Başkanlık divanı oluşup göreve başlayınca seçilen divan başkanı toplantı çalışmalarını başlatarak usulüne uygun şekilde yürütür.

10/1-) SÖZ ALMA SIRASI VE SÜRESİ

Görüşülecek gündem maddeleriyle ilgili olarak söz almak isteyen üyeler hangi gündem maddesi hakkında görüşmek istediklerini yazılı olarak gündem görüşmelerine başlamadan önce başkanlık divanına yazdırırlar.

Başkanlık divanı oluşan listeyi genel kurula açıklar ve sıraya göre üyelere söz verilir. Söz sırası kendine gelen üye toplantı salonunda bulunmuyor ise söz hakkı kaybolur. Görüşülen konu ile ilgili olarak açıklamada bulunmak isteyen yönetim veya denetleme kurulu sözcülerine sıraya bakılmaksızın söz verilir. Son söz genel kurul üyesine aittir. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden genel kurula hitaben yapılır. Üyeler kendi aralarında konuşma sırasını değiştirebilirler.

10/2-) USUL HAKKINDA KONUŞMA

Usul hakkındaki konuşma istekleri esas hakkındaki konuşma isteklerinden önceye alınır. Ancak bir konuşmacı konuşmasını tamamlamadan usul hakkında söz verilemez. Usul hakkındaki konuşmalar; bir konunun konuşulmasına yer olup olmadığı veya gündeme, vakıf senedine ve yönetmeliğine uyulması gerektiğine ilişkin olur.

10/3-) KONUŞMA SÜRESİ

Konuşmaların süresi divan başkanı veya üyelerin önerisi ile konuların çokluğu veya söz alanların fazlalığı hallerinde bir lehte ve bir aleyhte konuşmacıdan sonra genel kurul kararı ile sınırlandırılabilir, bu halde konuşma süresi beş dakikadan az olamaz. Yönetim ve denetleme kurulu adına konuşacak sözcüler için bu sınırlamaya uyulmaz.

Bu halde süresi sona eren üye, kendisinden sonra sıra kendisine gelen üyenin izin vermesi halinde ve sadece o üyenin konuşma süresi içinde konuşmasını tamamlamak koşulu ile konuşmasına devam edebilir. Başka bir şekilde konuşma süresi uzatılamaz.

10/4-) TOPLANTIYA ARA VERME

Aşağıda yazılı olan hallerde toplantı ertelenebilir.

1-) Toplantıya devam edilmeyecek kadar toplantı düzenin bozulması halinde divan başkanı yönetmelik md. 11’e göre hareket eder.
2-) Toplantıya katılan üyelerin genel üye sayısının 1/2’sinin toplantıda hazır bulunmadığının tespiti halinde divan başkanı toplantıyı en erken 1 hafta sonraya erteler. Ertelenen toplantı 1.toplantının devamı niteliğinde olup ilk toplantıda görevli olanlar 2. toplantıda da görevlidirler.

11-) TOPLANTI DÜZENİNİN SAĞLANMASI

Genel kurul toplantısında divanın seçilmesinden sonra düzenin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda gürültü yapan, genel kurul çalışmalarını engelleyen, veya üyelere karşı onur kırıcı davranışta bulunan üyelere: dikkat çekme,kınama, söz hakkının alınması ve oturumdan çıkarma cezaları verilebilir.

Kınama, söz hakkının alınması ve oturumdan çıkarma cezaları tutanağa geçirilir. Aleyhine ceza verilen üye açıklama yapmak isterse yalnız kendisine söz verilir.

Genel Kurul görüşmelerinin genel kurulun çalışmasını engelleyecek düzeyde gürültüye, kargaşaya yol açması halinde divan başkanı gereken uyarıyı yapar. Uyarıya rağmen gürültü ve kargaşanın sürmesi halinde divan başkanı oturuma 1 saat kadar ara verir. Aradan sonra aynı durumun devamı halinde divan başkanı gerekli önlemleri almak üzere yeniden toplanma saatini belirterek oturumu kapatır. Önlemlerin alınmasından sonra oturum açılarak genel kurul çalışmalarına devam edilir.

11/1-) KONUŞMACIYA KARŞI DAVRANIŞLAR

Konuşmacının sözü kesilmeyeceği gibi, kendisine sözle veya hareketle sataşılması, genel kurulun çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunmamalıdır.

Konuşmacının bu yönetmeliğe aykırı hareket etmesi, üyelik sıfat ve onuru ile bağdaşmayacak sözler kullanması, konu dışına çıkması halinde yapılan ihtarın sonuç vermemesi halinde divan başkanı tarafından sözü kesilir. İki ihtara rağmen konuşmacı aynı eyleme devam ederse, başkanın önerisi görüşmesiz oylanarak genel kurul kararı ile konuşmacının o oturum için konuşma hakkı kaldırılır.

11/2-) SATAŞILAN ÜYENİN SÖZ HAKKI

Kişiliği ve konuşması hakkında sataşma olan veya ileri sürdüğü konuşmaya aykırı düşünce mal edilen üye, konuşma amacını divan başkanına yazılı olarak bildirmek koşulu ve divan başkanının kararı ile cevap verme hakkına sahiptir. Başkanın olumsuz kararına rağmen konuşmakta direnen üyenin bu isteği görüşmesiz olarak genel kurulca açık oyla karara bağlanır.

12-) DİSİPLİN CEZALARI

Genel kurulda yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ve davranışta bulunanlar için aşağıda yazılı olan disiplin cezaları uygulanır. Bunlar;

– Dikkat Çekme,
– Kınama,
– Geçici olarak toplantıdan çıkarmadır.

12/1-) DİKKAT ÇEKME

Kınama cezası divan başkanı tarafından aşağıda yazılı olan hallerde verilebilir.

– Söze müdahale etmek,
– Kişilikle uğraşmak,
– Genel kurul çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak.

Üye bu ceza üzerine açıklamada bulunmak isterse oturum sonunda kendisine söz verilir. Yapılan açıklama yeterli görülürse verilen ceza divan başkanı tarafından kaldırılabilir. Bir üye iki defa dikkat çekme cezası alırsa durum tutanağa yazılır. Dikkat Çekme cezasını gerektiren eylemler ikinci oturumda da devam ederse genel kurulun görüşmesiz açık oyları ile toplantının bitimine kadar bu üyeye söz hakkı verilmeyebilir.

12/2-) KINAMA

Divan başkanının önerisi ve genel kurulun görüşmesiz açık oylaması sonucunda aşağıdaki hallerde verilebilir.

– Çevresindeki kişilere hakaret etmek,
– Üyeleri oturumu terk etmeye kışkırtmak.

Kınama cezası tutanağa geçirilir. Üye isterse savunma hakkı verilebilir.

12/3-) TOPLANTIDAN ÇIKARMA

Divan başkanının önerisi ve genel kurulun görüşmesiz açık oylaması ile aşağıdaki hallerde verilebilir.

– İki kez kınama cezası almak,
– Divan başkanı veya genel kurula hakaret etmek,
– Kanunların suç saydığı bir fiili toplantı salonunda işlemek.

Toplantıdan çıkarma cezası tutanağa geçirilir. Üye isterse savunma hakkı verilir. Toplantıdan çıkarma cezası görüşülen konu sonuna kadar oy hakkı saklı kalmak kaydı ile verilebilir. Bu cezayı alan üye toplantı salonundan çıkmamakta direnirse toplantıya bir süre ara verilir. Üye direnmeye devam ederse yasal yollarla çıkarılır.

13-) OY VERME ÇEŞİTLERİ

Genel kurulda oylama iki şekilde yapılabilir. Bunlar;

13/1-) AÇIK OY VERME

El kaldırmak, ayağa kalkmak veya evet- hayır – çekimser demek suretiyle yapılır. El kaldırmayanlar veya ayağa kalkmayanlar çekimser sayılır ve oylamada dikkate alınmazlar.

Oylar başkanlık divanınca veya görevlendirdiği üyelerce sayılır. Başkanlık divanı oylarını oy sayımı bittikten sonra kendi oylarını da ekleyerek sonuçlar açıklanır. Lehte ve aleyhte olan oylar arasında açık fark görülürse oylar sayılmayabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça kararlar salt çoğunlukla alınır.

13/2-) GİZLİ OY VERME

Başkanlık divanınca dağıtılan oy pusulaları üyeler tarafından evet-hayır- çekimser yazılarak yapılır. Başkan oy kullanma işleminin sona erdiğini bildirdikten sonra hiç bir üye oy kullanamaz.

Oy pusulaları yazmanlarca toplanır ve yön md.9/3 yazılı olan oy sayım kuruluna teslim edilir. Silinmiş bozulmuş ve anlaşılamayan oylar çekimser sayılarak ve kararda dikkate alınmaz, sadece oylamaya katılanların sayısının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu oyların sayısı genel kurula bildirilir. Karar lehte ve aleyhte olan oyların sayısına göre belirlenir.

13/3-) GÖRÜŞMELER SONUCU OYLAMA

Üyeler ne kadar bağış yaparlarsa yapsınlar genel kurulda ancak bir oy hakkına sahiptir. Üyeler ancak kendisini temsil edebilir, vekalet kabul edilemez.

Bir gündem maddesinin görüşülmesi söz isteyenlerin konuşmalarının bitmesi veya yeterlilik önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanmış olur. Başkan görüşmesi biten konuyu ve görüşleri özetleyerek genel kurulun oyuna sunar. Aksi kararlaştırılmadıkça kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin açık oylarıyla ve oy çokluğu ile verilir.

14-) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

14/1-) ÇALIŞMA RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Çalışma raporu ve ekleri okunmadan görüşmelere başlanamaz. Ancak Genel Kurulca görüşmesiz olarak yapılan açık oylama ile karar alınması halinde çalışma raporu ve ekleri özet olarak açıklanabilir.

Raporun okunması ile söz isteyenler belirlenerek sırası ile konuşmacılara söz verilir. Konuşmalar sonucunda Yönetim Kurulu gerekli yanıtları vererek açıklamalar yapar. Eleştirilerin hangi bölümünün yanıtlanacağı belirtilerek birden fazla yönetim kurulu üyesi söz alabilir. Son söz genel kurul üyesine aittir.

Görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulunun aklanması yolunda oylamaya geçilir. Oylama sonunda;

a-) YÖNETİM KURULUNUN AKLANMASI

Oylama sonucunda yönetim kurulu aklanabilir. Bu halde yönetim kurulunun görevi kendiliğinden sona erer. Bununla birlikte aklanan yönetim kurulu üyeleri genel kurul çalışmalarının bitimine kadar genel kurul çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde yardımlarını sürdürürler. Yönetim kurulunu ilgilendiren görüşmeler sırasında açıklamada bulunmak ve yanıtlanması gerekli soruları yanıtlamak için öncelikli konuşma hakkını korurlar.

b-) YÖNETİM KURULUNUN AKLANAMAMASI

Oylama sonunda yönetim kurulunun aklanamaması halinde de yönetim kurulunun görevi sona erer. Ancak bu durum saptanarak genel kurulca 8 kişiden oluşan bir komisyon kurulur. Bu komisyon mali sorumluluk açısından gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak vardıkları sonucu belgeleri ile birlikte rapor halinde gereği yapılmak üzere yeni seçilen yönetim kuruluna sunarlar.

Genel kurul isterse bu araştırma ve soruşturma sonuçlarını değerlendirmek üzere bir olağanüstü genel kurul toplantısına karar verebilir. Olağanüstü toplantı tarihi inceleme ve soruşturmanın tamamlanabileceği en uzun süre dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

c-) DENETİM KURULUNUN AKLANMASI

Yönetim Kurulunun aklanmasına ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra Denetim Kurulunun aklanmasına geçilir. Denetim Kurulunun aklanması işleminde de Yönetim Kurulunun aklanmasına ilişkin yukarıda yazılı olan ( 14/1 a ve b maddelerinde yazılı olan hususlar) usul uygulanır.

14/2-) KOMİSYON RAPORLARININ OKUNMASI

Vakıf yönetim kurulunca oluşturulan komisyonların çalışmaları sonucunda yönetim kurulunun oluşturacağı raporlar yönetim kurulunca okunup açıklanır ve ilgili sorular yanıtlanır. Genel kurulun gerekli görmesi halinde ilgili konunun yeniden incelenmesi amacı ile raporları ilgili komisyona geri gönderilmesine karar verebilir. Görüşmeler sonucunda raporlar genel kurulca açık oylama ile karara bağlanır.

14/3-) ÖNERGELER

Genel kurul üyeleri gündem içinde kalmak kaydı ile bazı konuların görüşülmesini istemek veya görüşülmekte olan konularla ilgili olarak önerilerde bulunmak üzere tek veya toplu olarak önerge verebilirler. Bu önergeler sırası geldikçe divan başkanınca genel kurula bildirilir gerekirse önerge sahibine önerge toplu olarak verilmişse önerge sahiplerinden en çok iki kişiye açıklamada bulunmak üzere söz verilebilir. Önergelerle ilgili olarak öncelikle görüşme açılıp açılmaması daha sonra kabul edilip edilmemesi hususu oylanır.

Dilek niteliğindeki önergeler yeni seçilecek yönetim kuruluna iletilmek üzere dosyasına konulur.

14/4-) YENİDEN GÖRÜŞME

Karara bağlanmış olan bir konu hakkında yeniden görüşme açılması için diğer oturumda önerge verilebilir. İlgili kararın alınışında oylatılmış ise bu sayı aksi halde genel kurulun ilk açılışındaki üye sayısının 2/3’ü yeniden görüşme önergesinin verilmesi sırasında hazır bulunmuyor ise önerge oylanamaz. Bu durum saptanarak divan başkanınca genel kurula açıklanır.

Gerekli üye sayısının bulunması halinde önerge oylanır ve bulunanların 2/3 çoğunluğu ile kabul edilirse ilgili konu hakkında daha önce alınan karar düşer ve yeniden görüşme açılır.

14/4-) TUTANAKLAR

Genel kurul görüşmeleri divanda görevli yazmanlar tarafından tutanaklara geçirilerek, tutanaklar başkanlık divanında görevli olanlar tarafından imzalanır.

15-) ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel kurul üyeleri vakfa ne kadar bağış yaparlarsa yapsınlar genel kurul toplantılarında ancak 1(BİR) oy hakkına sahiptirler. Genel kurul üyeleri adres değişikliklerini vakıf merkezine bildirmelidirler.

İzmir MMO şube yönetim kurulunun seçtiği 3(üç) temsilci üye hariç olmak üzere gerçek kişi olan her genel kurul üyesinin ölümü halinde vakıf senedinin md 9/1’nde yazılı olan şartlar dairesinde yerine gelecek yeni üye belirlenir.

16-) GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Genel kurulun görevleri şöyledir;

a-) Genel kurul Başkanlık Divanını seçmek,
b-) Yönetim kurulunun çalışmalarına yön vermek,
c-) Vakfın geçmiş dönem bütçesini değerlendirmek ve yeni dönem bütçesini görüşüp karara bağlamak,
ç-) Yönetim ve denetleme kurulu üyelerini ibra etmek,
d-) Yönetim kurulunca sunulan konuları görüşüp karara bağlamak,
e-) Vakıf üyelerince verilen önergeleri inceleyip karara bağlamak,
f-) Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyeleri (yedi asil ve yedi yedek üye olmak üzere) ile Denetleme Kurulu (üç asil ve üç yedek üye olmak üzere) Üyelerini seçmek,
g-) Vakıf çalışmalarının daha iyi sonuçlar verebilmesi için gerekli her türlü kararları almak,
h-) Vakıf senedi ve yönetmelikte yer alan diğer görevleri yapmak.

B-) VAKIF YÖNETİM KURULU

17-) KURULUŞU

Genel kurulca genel kurul üyeleri arasından seçilen 7 (yedi) asil ve TMMOB MMO İzmir şube yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 2 temsilci üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda tüzel kişi yada yetkili temsilcileri MMO İzmir şube yönetim kurulunca belirlenen 2 (iki) üye hariç olmak üzere 3 (üç)’ü geçemez. Siyasi partilerin seçimle belirlenen faal kademelerinde çalışmakta olanlar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

18-) TOPLANTILARI

Yönetim kurulu üyeleri seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Genel Sekreter, 1 (bir) Sayman üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile en az ayda 1 (bir) kez toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına Yönetim kurulu başkanı başkanlık eder, Başkanın bulunmadığı toplantılara Genel Sekreter, Genel sekreterin bulunmadığı toplantılara Sayman, Saymanın bulunmadığı toplantılara yaş bakımından en kıdemli üye başkanlık eder.

19-) KARARLARI

Kararlar aksi kararlaştırılmadıkça yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ve açık oyla alınır.

Yönetim kurulu tutanakları genel sekreter tarafından tutulur. Tutanaklara alınan kararlar ile gerekli görülmesi halinde karar öncesi yapılan tartışmalar yazılabilir ve hazır bulunanlarca imzalanır. Karara karşı olanlar karşı sebeplerini yazarak tutanağı imzalarlar.

Toplantılarda 1 önceki yönetim kurulu kararlarının yerine getirilip getirilmediği ve gerekli görülmesi halinde 1 sonraki yapılacak toplantının gündeminin neler olacağı görüşülür.

İdari işlerin yürütülmesi amacı ile yönetim kurulu yürütme kurulu dışında başka bir kişiyi ayrıca görevlendirebilir. Bunun dışında idari işlerin yürütülmesi vakıf yürütme kuruluna aittir. İdari işlerin yürütülmesinden dolayı yürütme kurulu yönetim kuruluna karşı sorumlu olup genel kurul karşısında sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

20-) YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN HALLER

Aşağıdaki hallerde yönetim kurulu üyeliği sona erer. Bunlar:

a-) Siyasi partilerin seçimle belirlenen faal kademelerinde çalışmakta olanlar yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş iseler veya yönetim kurulu üyeliğine seçildikten sonra siyasi partilerin seçimle belirlenen faal kademelerinde görev almaları halinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar.
b-) Mazeretsiz olarak üst üste 3 defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar.

21-) YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde yerine yedek üyelerden biri sırası ile çağrılır.

Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde yönetim veya yürütme kurulunun alacağı karar ile yönetim kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda genel kurulca seçilecek üyeler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Yönetim Kurulunun yarıdan fazlası aynı anda topluca çekildiği hallerde yerleri yedek üyeler ile doldurularak ve bundan sonra yapacakları ilk yönetim kurulu toplantısında 1 başkan, 1 genel sekreter ve 1 sayman üye seçilerek yeniden görev bölümü yapılır.

22-) YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim kurulunun görevleri;

a-) Vakıf senedinin md 5’nde yazılı amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak,
b-) Vakıf bünyesinde çalışacak personelleri seçerek, maaşlarını belirlemek,
c-) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
d-) Tutulması gerekli ve zorunlu defterlerin tutulmasını sağlamak ve denetlemek,
e-) Vakfın gelişmesi için gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak,
f-) Yürütme kurulunun çalışmalarına yön vermek, izlemek ve denetlemek,
g-) Yürütme kurulunu seçmek ve gerektiğinde değiştirmek,
h-) Danışma kurulunu yılda bir kez toplantıya çağırmak, toplantı sonuçlarını değerlendirmek, ve değerlendirme sonuçlarını gerektiğinde genel kurula bildirmek,
ı-) Komisyonları ve komisyonlarda çalışacak kişileri belirlemek ve komisyon çalışmalarını denetleyerek gerektiğinde tavsiyelerde bulunmak, çalışmayan komisyonları kapatmak ve komisyonların çalışmalarının sonuçlarını genel kurula bildirmek,
i-) Vakıf senedi ve yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

23-) TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER

a-) Genel Kurul karar defteri,
b-) Yönetim Kurulu karar defteri,
c-) Vakıf kayıt defteri (gelen evrakların kaydedildiği),
d-) Muhabere defteri (vakıfça gönderilen evrakların kaydedildiği),
e-) Demirbaş defteri (alınan demirbaşların kaydedildiği),
f-) Vakıf üyelerinin kaydedildiği defter,
g-) Vakfın mali işlemleri ile ilgili vergi hukuku yönünden kanunen tutulması gerekli ve zorunlu defterlerin tutulması zorunludur. Yukarıda yazılı olan defterlere kaydedilen evraklar bu defterlere ek olan klasörlerde saklanır.

C-) VAKIF YÜRÜTME KURULU

24-) KURULUŞU

Yönetim Kurulunun seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi aralarından seçeceği 1 başkan, 1 genel sekreter, 1 sayman üyeden oluşur. Yönetim kurulunca vakfın amaçlarını gerçekleştirebilmesi için alınan kararları uygulamaya geçirmek yürütme kurulana aittir.

25-) GÖREVLERİ

a-) Yönetim kurulunca alınan kararları uygulamak,
b-) Yönetim kurulu kararları doğrultusunda vakıf idari işlerini yerine getirmek,
c-) Tutulması gerekli ve zorunlu defterleri tutmak,
d-) Yönetim kurulu kararları doğrultusunda olağan işlerde vakfı temsil etmek,
e-) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere yönetim kuruluna başvuruda bulunmak,
f-) Kurulacak komisyonlarla ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, komisyonlar arasında veya komisyon üyelerinin birbirleri arasında irtibatı sağlamak, komisyon üyelerine komisyon çalışmaları için gerekli yardımı yapmak,
g-) Vakıf senedi ve yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

25/1-) Vakıf başkanının görevleri

a-) Vakfı temsil etmek,
b-) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

25/2-) Genel sekreterin görevleri

a-) Yönetim kurulu toplantı gündemlerini hazırlamak,
b-) Vakfı olağan işlerde temsil etmek,
c-) Gerektiğinde yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
d-) Vakıf personellerine ilişkin sicilleri tutmak, gerektiğinde çalışan veya çalışacak olan personeller için yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

25/3-) Vakıf saymanının görevleri

a-) Vakıf mali işlerini vakıf senedi, vakıf yönetmeliği ile kanun ve usullere uygun olarak yerine getirmek, bunlarla ilgili olarak gerekli ve zorunlu defterleri tutmak,
b-) Vakfa ait demirbaşların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve bu konularla ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
c-) Vakıf harcamalarının bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlamak ve harcamaların bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
d-) Harcamalar konusunda vakıf yönetim kuruluna bilgi vermek,
e-) Vakfa ait olağan ödemeleri yapmak,
f-) Gerektiğinde vakıf yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
g-) Olağan işlerde vakfı temsil etmek

D-) DENETLEME KURULU

26-) KURULUŞU

Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilen 3 (üç) asil üyeden oluşur.

27-) TOPLANTILARI

Denetleme Kurulu üyeleri vakfın hesaplarını ve buna ilişkin işlemlerini incelemek ve inceleme sonunda rapor tanzim etmek üzere en az 3 ayda bir toplanırlar.

Denetleme Kurulu üyeleri yaptıkları toplantı ve denetimler için genel kurul tarafından belirlenen huzur hakkını alırlar.

28-) DENETLEME KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Her ne sebeple olursa olsun üst üste 3 kez toplantı veya denetimlere katılmayan veya katılmayacaklarını bildiren üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

Boşalan üyelerin yerine yedek üyelerden biri sırasıyla çağrılır. Çağrılacak yedek üye kalmaz ve kurul, üye sayısının salt çoğunluğunun altına düşerse yönetim kurulunca vakıf genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılarak yeni denetleme kurulu ( boşalan üye sayısı kadar ) üyeleri seçilir. Bu seçilen üyeler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

29-) GÖREVLERİ

a-) Vakfın hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri denetlemek, incelemek ve inceleme sonunda rapor tanzim ederek yönetim kuruluna vermek,
b-) Vakfın mali işlemleri, yönetim kurulunca uygulanmış eski dönem bütçeleri ile hazırlanmış yeni dönem bütçesini ve kadro çizelgelerini inceleyerek rapor hazırlamak ve bunu genel kurula sunmak,
c-) Vakfın mali işleri ile ilgili olmak üzere, gerekli görmeleri halinde oybirliği ile alacakları karar ile yönetim kurulundan vakıf genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalarını istemek,
d-) Vakıf senedi ve yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine getirmek,
e-) Şube işlemlerini 3 ayda bir denetlemek.

E-) DANIŞMA KURULU

30-) KURULUŞU

Vakıf danışma kurulu, kurucu, asli, koruyucu ve yardımcı üyelerden oluşur. Yönetim kurulu kararı ile vakıf üyesi olmayıp da görüş, düşünce ve deneyimlerinden faydalanabilecek kişiler de danışma kurulu toplantısına çağrılabilir. Vakıf yönetim kurulu yılda en az bir kez danışma kurulunu toplantıya çağırır.

31-) GÖREVLERİ

a-) Vakıf çalışmalarını değerlendirmek ve çalışmaların daha iyi sonuçlar verebilmesi için tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak,
b-) Gerektiğinde alınacak kararlar ve yapılacak uygulamalarda eğilimde bulunmak,
c-) Yapılacak çalışmalarda üyelerin bilgi ve birikimini dikkate alarak aday göstermek,
d-) Üyelerin vakıf çalışmalarına aktif katılımını sağlamak, gerektiğinde bu konuda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak ve üyelerin vakıf ile olan bağlarının gelişmesini sağlamak,
e-) Vakıf çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
f-) Vakıf senedi ve yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KOMİSYONLAR

32-) KURULUŞU

Yönetim Kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak üzere vakfın amaç ve hedefleri doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile komisyonlar kurulabilir.

Şubelerde şube yönetim kurulu kararı ile komisyonlar kurulabilir.

Yönetim Kurulu komisyonlarda çalışacak kişileri vakıf üyelerinin görüş, öneri ve talepleri doğrul-tusunda vakıf üyeleri arasından belirler. Yönetim kurulu gerektiğinde vakıf üyeleri dışında komisyonlarda çalışmak isteyen kişileri de komisyonlara seçebilirler. Yönetim kurulu oluşturulacak komisyonun konu ve amaçlarını dikkate alarak komisyonlarda çalışacak kişi sayısını belirler. Yönetim kurulu komisyonların konu ve amaçlarını dikkate alarak çalışma süresini belirler.

33-) ÇALIŞMA ESASLARI

a-) Komisyon üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından 1 başkan 1 başkan yardımcısı ve 1 raportör üye seçerek görev bölümü yaparlar.
b-) Başkan komisyonu temsil eder ve komisyon çalışmalarını yönetir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda onun görevini başkan yardımcısı, başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda onun raportör üye yerine getirir. Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi diğer üyelerden biri tarafından yerine getirilir.
c-) Komisyonlar vakfı temsil edemezler.
d-) Komisyonların çalışmaları sonunda oluşturacakları rapor ile ilgili son karar yönetim kuruluna aittir.
e-) Komisyonlar verilen konuyu inceleme, araştırma ve sonuçlandırma ile ilgili olarak yapacakları çalışmalarda bağımsızdırlar. Çalışmalarla ilgili usul ve esasları, çalışma şeklini ve iş bölümünün nasıl olacağını kendileri tayin ederler.
f-) Komisyonlar ile yönetim kurulu arasında bağlantıyı sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyelerinden biri görevlendirilir. Yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen yönetim kurulu üyesi komisyon başkanı olarak seçilemez.
g-) Komisyonların çalışmalarını aksatmadan yerine getirebilmelerini sağlamak amacı ile yönetim kurulu, komisyon çalışmalarını inceleme ve denetleme yetkisini haizdir.
h-) Komisyon çalışmalarının daha iyi sonuç vermesi amacı ile gerektiğinde yönetim kurulu tavsiye niteliğindeki görüş ve temennilerini komisyonlara bildirebilir.
ı-) Çalışmaları devamlılık arz eden komisyonlar kendilerine verilen görev doğrultusunda yaptıkları faaliyetlerle ilgili olarak 3 ayda bir rapor düzenleyip yönetim kuruluna vermekle yükümlüdürler.
j-) Komisyon üyelerinin çalışmaları ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları toplantı yerleri ile komisyon üyeleri arasında irtibatın sağlanmasında vakıf genel sekreterliğinden yardım talebinde bulunabilirler.
k-) Talep halinde yönetim kurulu kararı ile komisyon üyelerinin yapacakları çalışmalarla ilgili olarak ihtiyaç duydukları araç gereç ve kaynaklar genel sekreter veya yönetim kurulunun görevlendireceği diğer üyeler tarafından temin edilir.
l-) Yönetim kurulu komisyon çalışmalarının daha verimli şekilde yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbiri alarak, imkan ve olanakları sağlamakla yükümlüdür.
m-) Komisyonlarda çalışmak tamamen gönüllülük esasına dayalı olup çalışmalar karşılığı olarak vakıf tarafından herhangi bir ücret ödenmez. Ancak vakıf üyesi olmayıp bilgi ve birikimlerinden faydalanmak amacı ile yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen dallarında uzman olan 3.kişilerin talep etmeleri halinde yönetim kurulu kararı ile belirlenen ücret ödenebilir.
n-) Komisyonlar çalışmalarla ilgili olarak yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.
o-) Komisyonlar her türlü dilek ve şikayetlerini yönetim kurulunun görevlendirdiği yönetim kurulu üyesi kanalı ile yönetim kuruluna bildirirler.
ö-) Komisyonlarda çalışan kişilerin gerektiği gibi çalışmaması, faaliyetlerini aksatması vakfın amaç ve hedeflerinden çıkarak vakfa zarar verici hale gelmesi halinde yönetim kurulu bu kişilerin çalışmalarına son verip yerlerine başka kişileri seçebilir.
p-) Komisyonlarda çalışan kişiler vakıf senedi ve yönetmelikte yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütürler.

34-) KOMİSYON ÇALIŞMALARINI SONA ERDİREN HALLER

a-) Belirli bir süre için kurulmuş komisyonların bu süre sonunda yönetim kurulu kararı ile çalışmalarına son verilir.
b-) Devamlılık arz eden komisyonlar gerektiği gibi çalışamaz, faaliyetlerinde önemli ölçüde aksama meydana gelirse yönetim kurulu kararı ile çalışmalarına son verilebilir. Ancak bu durum komisyonlarda çalışan kişilerin kişiliklerinden kaynaklanıyorsa komisyonların çalışmalarına son verilmeyip bu kişilerin çalışmalarına son verilerek başka kişiler komisyonlara seçilebilir.
c-) Komisyon çalışmalarının vakfın amaç ve hedeflerinden çıkması ve vakfa zarar verici hale gelmesi halinde komisyon çalışmalarına yönetim kurulu kararı ile son verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER

35-) KURULUŞU

Vakfın gelişmesi, yaygınlaşması ve çalışmalarını daha etkin şekilde yapabilmesini sağlamak amacı ile yönetim kurulunun kararı ile başka il veya ilçelerde şube veya temsilcilik açılabilir.

Yeni açılacak şubenin etkinlik alanına giren illerin belirlenmesinde veya bir şubenin etkinlik alanında olan illerin başka bir şubeye bağlanmasında şube merkezine yakınlık, iletişim ve ulaşım olanakları dikkate alınır.

Vakıf yönetim kurulu gerektiğinde şubelere bağlı il ve ilçelerde temsilcilikler açabilir.

36-) ŞUBENİN ORGANLARI

36/1-) ŞUBE GENEL KURULU

Şubeye bağlı yerlerde bulunan vakıf asli veya kurucu üyelerinden oluşur. Şube genel kurulu üyeleri aynı zamanda vakıf merkez genel kurulunun da doğal üyesidirler.

Şube genel kurul toplantıları 2 (iki) yılda bir ocak ayı içinde yapılır. Şube genel kurulunun toplantılarında yönetmelik md 35′ te yazılı olan hususlara aykırı olmamak koşulu ile vakıf yönetmeliğinin md 6-14 ‘ de yazılı olan hükümler uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında tutulan tutanakların bir örneği vakıf merkezine gönderilir. Vakıf merkez yönetim kurulu gerektiğinde şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şube genel kurulunun görevleri vakıf merkez genel kurulunun görevleri gibidir.

Şube genel kurul toplantılarına vakıf merkez yönetim kurulunun görevlendireceği 2 (İki) temsilcinin bulunması zorunludur.

36/2-) ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube genel kurulu tarafından 2 yıl için seçilen 7 (yedi) asil üyeden oluşur.

Şube merkez yönetim kurulunun görevleri ve işleyişi ile tabi olduğu hükümler vakıf merkez yönetim kurulunun görevleri ve işleyişi ile aynı hükümlere tabidir.

Şube Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanmak ve Yönetim kurulunun toplantı tutanaklarının bir örneği vakıf merkez yönetim kuruluna gönderilmek zorundadır.

36/3-) ŞUBE YÜRÜTME KURULU

Şube genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir başkan, bir genel sekreter ve saymandan oluşur.

Yönetim, işleyişi ve görevleri vakıf merkez yürütme kurulu ile aynı hükümlere tabidir.

Yürütme kurulu faaliyetleri ile ilgili olarak aylık raporlar düzenleyip vakıf merkez yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.

36/4-) ŞUBE DANIŞMA KURULU

Şube danışma kurulu; kurucu, asli, koruyucu, yardımcı ve gerektiğinde şube yönetim kurulunun belirleyeceği diğer kişilerden oluşur. Tabi olduğu hükümler vakıf merkez danışma kurulunun tabi olduğu hükümlerdir.

37-) ŞUBENİN HAK VE YETKİLERİ

a-) Şube vakıf merkezinin onayı olmadan tek başına demirbaş alamaz ve bağışta bulunamaz.
b-) Şubeler mali bütçe yönünden vakıf merkezine bağlı olup hazırlamış olduğu şube bütçesini vakıf merkezinin onayına sunar. Merkez tarafından onay alan bütçe şube için kesinleşir.
c-) Şubenin tüm organları aldıkları kararların bir örneğini vakıf merkez yönetim kuruluna göndermekle yükümlüdürler.
ç-) Şube şube adına yapacağı işlerde özerk olmakla birlikte vakıf adına yapacağı ve vakfı bağlayıcı yöndeki işlemlerde vakıf merkezinin onayını almakla yükümlüdür.
d-) Şubenin çalışmaları vakıf merkezince en az 6 ayda bir denetlenir.
e-) Şubeler şube işlemleri için personel alımlarında vakıf merkezinin onayını almakla yükümlüdürler.
f-) Şubeler her türlü bağışı merkez adına kabul ederler ve bağışın yapılmasından sonra en geç 1 ay içinde vakıf merkezine bildirirler.
g-) Şube yönetim kurulu her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar şube bütçesini hazırlayıp vakıf merkezinin onayına sunmakla yükümlüdürler.
h-) Şube yürütme kurulu 3 aylık geçmiş dönem raporlarını hazırlar ve merkez yönetim kuruluna sunar. Yine 3 aylık gelecek dönem planlarını hazırlayıp merkez yönetim kuruluna gönderir.
ı-) Şube yönetim kurulu her ayın 10’na kadar gelir gider bütçesi ve mizanını hazırlayarak merkez yönetim kuruluna gönderir ve yine her yıl en geç ocak ayına kadar geçmiş yıl gelir gider bütçesi ve mizanını gönderir.

38-) MALİ HÜKÜMLER

Vakıf merkez ve şubelerinin kasalarında vakıf merkez yönetim kurulunca saptanacak miktardan fazla para bulundurulamaz. Vakıf merkez ve şubelerin Kasa Fazlası ve Nakit Mevcudu Ulusal bankalarda vakıf adına açılmış bulunan hesaplarda saklanır. Hangi bankalarda vakıf adına hesap açılacağı, hesabın vadeli veya vadesiz olacağı vakıf merkez yönetim kurulunca belirlenir.

VAKIF ADINA PARA ÇEKMEYE YETKİLİKİŞİLER;

VAKIF MERKEZİNDE; Yönetim Kurulunun Genel Kurul Toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda yönetim kurulunca vakıf merkez ve şubelerinde vakıf adına para çekebilecek kişiler belirlenir ve ilgili bankalara imza sirküleri ile birlikte bildirilir.

ŞUBELERDE; Şube Genel Kurul toplantısından sonra şube yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantısında vakıf adına para çekmeye yetkili kişiler şube yönetim kurulunca belirlenir ve vakıf merkezine bildirilir. Vakıf Merkez Yönetim Kurulunun Genel Kurul Toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda şube yönetim kurulunun daha önceden bildirdiği isimleri onaylaması halinde vakıf adına para çekmeye yetkili kişilerin isimleri ilgili bankalara imza sirküleri ile bildirilir.

Vakıf işlemlerinin devamlılığı açısından Vakıf adına para çekme yetkisine sahip olan kişilerin para çekme yetkisi Vakıf Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeni kişilerin belirlenmesine kadar bu görevi yürüten kişilerin görevi aynen devam eder. Bankalardan para çekme yetkisi tek kişiye verilemez, en az iki kişinin imza yetkisine sahip olması gerekir.

Vakıf yönetim kurulu bir defada veya bir dönemde kimlerin ne miktarda ve hangi bankalardan para çekebileceğini vereceği yetkide belirleyebilir. Şube ve temsilci yetkililerine kendi bölgeleri dışındaki vakıf hesaplarından para çekme yetkisi verilemez.

Şube etkinlik alanında bulunan il ve ilçe temsilciliği yürütme kurullarının başkan, sekreter ve sayman üyelerine şube yönetim kurulu kararı ile en az iki imza ile temsilcilik hesabına bulunduğu bankadan para çekme yetkisi verilebilir.

Niteliği itibarı ile önceden kesin hesaplanamayan harcamalar için sonradan harcama evrakına dayanarak mahsubu yapılmak üzere Merkez Vakıf Sekreteri, Saymanı Şubelerde ise Şube Sekreteri ve Saymanın onayı ile ilgililere avans verilebilir. Ödenecek avansın en az ve en çok miktarı her yıl merkez yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Harcanamayan avanslar derhal geri iade edilir. Aldığı avansı mahsup veya iade etmeyen kişiye yeniden avans verilmez.

39-) SON HÜKÜMLER

A-) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda vakıf senedi hükümleri uygulanır.
B-) Bu yönetmelikte değişiklik yapılması merkez yönetim kurulunu kararına bağlıdır.
C-) Bu yönetmelik 28.09.1998 tarihinde yürürlüğe girer.